De Bouf weist de Kapp

De Bouf weist de Kapp

Es gibt so viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Und so hat auch das Luxemburgische für die Beschreibung der verschiedenen Meinungen schöne Redewendungen, und – wer hätte es gedacht – unter Verwendung des Körperteils Kapp (Kopf).

Beispiele:'t kann een nët all Käpp ënnert een Hutt bréngen.

Man kann es nicht allen recht machen.

Mat deen séngem Kapp kënnt ee Péil an de Buedem schloen.

Er ist starrsinnig. Wörtlich: Mit seinem Kopf könnte man Pfähle in den Boden schlagen.

Hie setzt ëmmer säi Kapp duerch.

Er setzt seinen Willen durch.

Wat deen nët am Kapp huet, dat huet en och nët am Aasch.

Übertragen: Wenn er nicht will, helfen nicht einmal Prügel.

En huet säi Kapp.

Er ist eigensinnig, hat seinen Kopf.

Wann hien e Kapp huet, ech hun och een.

Ich biete ihm die Stirn.

En huet sech et nun eemol an de Kapp gesat.

Er hat es sich fest vorgenommen.

De Bouf weist (engem) de Kapp.

Er trotzt (jemandem).

Dat muss de der aus dem Kapp schloen.

Den Gedanken musst du aufgeben.

E rennt mam Kapp widdert d'Mauer/geet mam Kapp duurch eng Mauer.

Er lässt sich nichts sagen.

En huet séngem Papp säi Kapp.

Er hat den Charakter seines Vaters.