1. Region
  2. Mosel, Wittlich & Hunsrück

Weihnachtsevangelium nach Lukas 2, 1-20 in Dreise Platt

Weihnachten : Wie d‘n Heiland ob de Welt kommen aß

Hilde und David Zimmer aus Dreis erzählen das Weihnachtsevangelium nach Lukas 2, 1-20 in Dreiser Platt:

Et aß schun iewa 2000 Joahr her, dat de römische Kaiser Augustus allegoarn‘n an seim Reich ordenniert haat, sejch an Steja-Lösten antroan ze loassen. Daat woar die alla-iescht Obzächnung.

Dumoals woar de Quirinius Landfläja voan Syrien. Jeda-änen gung an sein Staadt, fiar registriert ze gänn.

Su hätt sejch och de Jusep ob de Wäesch gemaach: voan Nazareth an Galiläa noah Bethlehem an Judäa. Bethlehem woar nämlich d‘m David sein Staadt, ous der de Jusep gestaamt hätt. Hän mußt sejch doa aschreiwen loassen, zesoamen mat seiner Verlobten Maria, die e Kand awoart hätt.

An käna Pensiun kunnten se önnakommen. Schließlich hänn se äwa naach an em klänen Staal en Önna-Daach fonnen. Daat woar och hiechsten Zejt, weil et Maria kurz danoah en Jung ob de Welt broascht hätt. Maria un Jusep hänn en an Wöndeln gewickelt un an en Fouda-Kröpp geloascht.

An da sälwija Gäjend hänn Hirten ob d‘m Feld cambiert un an da Noascht ob hier Schoaf obgepasst. Ob ämoal stäht dän Äengel vom Herrgott bei hienen. Sej guwen von Glanz un Liecht oagestrahlt. Die Hirten hänn greilich gegroult. Äwa dän Äengel hätt se beruhischt: „Diar broucht kän Aangst ze hänn. Hiart moal gout zou! Ejch vakönnijen en siahr gruuß Fraid, die allegoarn‘n an eiarm Land afoahrn‘n sollen: Haut aß fiar ejch, am David seina Staadt, d‘n Heiland ob de Welt kommen. Hän aß Christus, d‘n Herr! Un su könnt diar dän akäenen: „Diar fannt e Kand, daat an Wöndeln gewickelt an a Kröpp lejt.“

Plötzlich koam en gruuß Heer von Äengeln dazou un die hänn aal zesoamen gerouf: „Ehre sei d‘m Herrgott loa owen am Hiemel und Friede fiar de ganz Menschhät, die hiem besonders am Härz lejt.“

Noahdäm die Äengeln rom z‘reck am Hiemel woarn‘n, hänn die Hirten zou-enana gesoat: „Kommt, miar giehn noah Bethlehem, um ieß oanzegucken, wat ieß die Äengeln matgedält hänn.“

Su sejn se flott an dem David sein Staadt gaangen un hänn tatsächlich Maria, Jusep un dat Könnchen, wat an da Kröpp gelejn hätt, fonnen. Wie die Hirten dat Kand gesejn hänn, konnten se endlich begrejfen, wat die Äengeln iewa dat Kand gesoat haaden. Un aal, die die Frohe Botschaft gehiart hänn, kumen ous d‘m Staunen nött mieh raus. Et Maria woar ganz bewiescht un hätt alles an hierem Härz bewoahrt.

Die Hirten sejn rom bei hier Schoaf gaangen, hänn d‘n Herrgott oagebät, geluuvt un gepriesen fiar aal daat, wat se gehiart un gesejn hänn, su wie die Äengeln et hienen gesoat haaden.