1. Dossier

Gedicht: Viez-Unser

Gedicht: Viez-Unser

De Viez, dat is ä liewen Trank, Hen eß mer liewer, als de Wein; Wen´n emmer trenkt, de gevt net krank, De wird och emmer monter sein.

Viez-Unser

De Viez, dat is ä liewen Trank,
Hen eß mer liewer, als de Wein;
Wen´n emmer trenkt, de gevt net krank,
De wird och emmer monter sein.

De Viez, ich son et noch ämohl,
Hen eß mer liewer als de Wein,
Et zehlt mer Kanen de Fuderzohl,
Die ´weil cho von´m getronken sein.

De Wein, de kriggt an´m bei dem Kopp,
Mer eß ´sugleich besoff dervonn,
Mer gevt det Geld loß im Galopp,
Der Deiwel könnt genug es honn.

De Schnaps och ka´m´r gestohlen genn,
He brennt de Sielsaak anem oof,
Ka Glas Beer kömmt mer en de Henn:
Mer gevt su domm droff, wie ä Schoof.

Beim Viez, do eß et nett essu,
Mer trenkt ä ganzen Amer aus,
Mer lermt onn raacht sein Peif derzu
Onn giht doch noch ganz gut off Haus.

Fehr 18 Penningk kaaft mer sich
De Mooß vom allerbesten Viez,
He schlerbst erenn ´su süßerlich,
Wen dat nett waaß, dat eß ä Biez.

Wie schmeckt hen bei dem Schweinespeck,
Bei Flaasch, bei Kaapes onn bei Fesch?!
Mer köhmt on köhmt net von dem Fleck,
Hot mer de liewen Viez off´m Desch.

Mein Frah hott selwer ger den Trank,
Se giht recht oft mett ihrem Maan,
Se poorzt dann mettmer off der Bank,
On macht dann Awelcher ´su klaan.

Onn gihtse Ohwens haam essu,
So packt se meich als omm den Hals
Onn eß ´su kickelich unn ´su fruh,
Onn eich, eich sein et ewenfalls.

Wehn ebbes giend de Viez hott, komm,
Eich schloan hen kreppelich onn lahm,
Folgt mer onn haavt de Weinberg omm
Onn pflanzt mer lauter Äppelbaam!

Horst Silvanus